Kalender

21mar

Menighedsrådsmøde
Graverhuset
10:00-11:00

24mar

3. s. i fasten
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
11:30-12:30

26mar

Skumringsandagt
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
19:30-20:30

27mar

Morgensang
Gudbjerg Kirke
09:00-10:00

3apr

Plejehjems- og institutionsgudstjeneste
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
10:30-11:30

7apr

Mariæ bebudelses dag
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
10:00-11:00

9apr

Menighedsrådsmøde
Graverhuset
10:00-11:00

10apr

Nørkleklub
Gudbjerg konfirmandstue
10:00-11:00
Gå til kalenderen

Vejfyld i Gudbjerg Præsteskov

Lige omkring år 1900 forærede...........

Vejfyld i Gudbjerg Præsteskov

 

 

Lige omkring år 1900 forærede den daværende ejer af Mullerup Gods et skovstykke til kirken i Gudbjerg, i dag kendt som Gudbjerg Præsteskov. Mens skoven tilhørte Mullerup, hed den Dyndhauge. Hauge henty- der til, at området er indhegnet med stendige eller jordvold. Dynd betyder i følge Den Danske Ordbog, at jordbunden i skoven udgøres af en: "brunlig, tyktflydende og næringsrig masse bestående af vand og rester af organisk materiale, f.eks. blade", altså på nudansk: "mudder". Præsteskoven lever i dag helt op til sit oprindelige navn, hvilket giver mange udfordringer i forbindelse med skovens drift, især når skovens produkter af træ skal transporteres ud fra bevoksningerne med nutidens store maskiner. For overhovedet at kunne drive et økonomisk rentabelt skovbrug i Præsteskoven er det nødvendigt med et fundamenteret vejsystem. Her er, ikke blot eneste økonomisk mulighed, men også det bedst mulige materiale murbrok- ker o. lign. fra bygningsnedbrydning. Præsteskoven har derfor over de sidste 3 år fået tilført netop denne type materialer.

 

 

Flere skovgæster har undret sig over, at det overhovedet kunne være tilladt at bringe disse materialer ud i skoven. Flere har henvendt sig til menighedsrådet med klager, og en enkelt har sendt sin klage til Skov- og Naturstyrelsen samt Svendborg Kommune, som er tilsynsmyndighed i sådanne tilfælde. Disse myndig- heder har behandlet klagerne i marts 2017 og ført forhandlinger med Præsteskovens administration. Resultaterne af disse forhandlinger har været, at udlægning af "rene umalede mursten, rene uglaserede tagtegl og ren umalet beton" nedknust til passende størrelse er lovlig (Bek.Nr. 1672 af 15/12/16). Det er dog en forudsætning, at fremmedelementer af metal, plastik og. lign. fjernes i forbindelse med processen. Selv restprodukterne fra rensningen af mursten fra virksomheden Gamle Mursten i Svendborg indeholder uønskede fremmedelementer. Proceduren i Præsteskoven er, at vi efter aflæsningen på pladsen i skoven fjerner de synlige og uønskede ting, hvilket også sker i forbindelse med udlægningen i vejsystemet med gummiged/rendegraver. Endelig og ikke mindst sker det ved selve knusningen af vejoverfladen, hvilket sker med en meget stor traktormonteret stenknuser, hvor f.eks. metalmurbindere automatisk ligger sig på overfladen. Det frasortede metal, plastik m.v. afleveres efterfølgende på genbrugspladsen i Hesselager.

 

Der eksisterer ingen præcise regler for, hvor længe en stak murbrokker må henligge i skoven, før det udlægges i vejsystemet; men myndighederne forlanger, at det ikke ligger der længere en allerhøjst nødvendigt. I den netop overståede vinter har stakkene ligget længere end ønsket til gene for skovens gæster; men skovens administration forklarer, at selv om dette naturligvis er uheldigt, har det været nødvendigt pga. de seneste måneders meget store nedbørsmængder.

 

" Jeg kan sagtens forstå, at skovgæsterne ikke bryder sig om stakke af murbrokker indeholdende stykker af metal og plastik, når de søger ud i skoven for at nyde alle de goder, som netop skoven kan tilbyde. Det er dog en forudsætning for skovens drift og er samtidig med til at åbne skoven for netop skovens gæster. Murbrokkerne fjernes efter relativ kort tid, ligesom de ulovlige fremmedlegemer, således at lovens bogstav bliver overholdt", udtaler skovrider Keld Velling, Oure, som har haft ansvaret for Præsteskovens daglige drift gennem de sidste 15 år.

 

Log på
x
x
x